Хичээл №22 Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх