Хичээл №13 Дуут болон ослын дохио, ослын зогсолтын тэмдэг хэрэглэх